TAISYKLĖS

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Šis dokumentas yra bendrovės MB “Efitas”, juridinio asmens kodas 304785334, registruotos buveinės adresas Veiverių g. 9B-62, LT-11346 Vilnius (toliau – Bendrovė), privalomos taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuojančios Jūsų (toliau – Jūs, Klientas) ir Bendrovės teises ir pareigas Jums naudojantis Bendrovės internetine svetaine https://efit.lt/ (toliau – Svetainė), Svetainės funkcijomis, Bendrovės paslaugomis, t.y. E-Fit Lietuva klubu (toliau – Klubas) ir Klube teikiamomis paslaugomis.

1.2.Naudotis Bendrovės Svetaine, įsigyti Bendrovės paslaugas galite tik susipažinę ir sutikę su šiomis Taisyklėmis bei Bendrovės Privatumo politika. Jums patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis ir Privatumo politika, Jūs įsipareigojate jų laikytis bei jas vykdyti.

1.3.Laikytis Taisyklių privaloma visiems Bendrovės Klubo Klientams. Klubo Klientu laikomas bet koks asmuo, dalyvaujantis Klubo užsiėmime ir/ar sumokėjęs už Bendrovės (Klubo) paslaugas.

  1. SUTARTIES SUDARYMAS

 2.1.Svetainėje paslaugas gali įsigyti tik registruoti Klientai. Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis. Jūs esate atsakingas už registracijos duomenų teisingumą ir jų slaptumo išsaugojimą.

 2.2.Registruodamasis Jūs privalote susipažinti su Bendrovės Taisyklėmis bei Privatumo politika ir tai patvirtinti, pažymint specialų registracijos formoje esantį langelį.

2.3.Paslaugų sutartis tarp Jūsų ir Bendrovės laikoma sudaryta, kai Jūs, susipažinęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika pateikiate paslaugos užsakymą ir už jį apmokate Taisyklėse ir Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis. Paslaugos užsakymo neapmokėjus, sutartis laikoma nesudaryta.

III. KLUBO TAISYKLĖS

3.1.Jūs, t.y. Klubo Klientas įsipareigojate:

3.1.1. Naudotis Klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę paskirtį. Sugadinus inventorių, jeigu jis buvo naudotas ne pagal paskirtį, Klientas privalo atlygintį žalą.

3.1.2. Atliekant užsiėmimus privalomą vilkėti tvarkingą klubo išduotą sporto aprangą.

3.1.3. Atsakingai naudotis teikiamomis paslaugomis bei tausoti inventorių. Užtikrinti, kad Kliento elgesys nepadarys žalos sau ar kitiem Klubo nariams, taip pat netrukdys kitiems Klubo nariams užsiėmimo metu. Pamačius, kaip gadinamas Klubo inventorius ar kaip kiti Klubo nariai nesilaiko Klubo taisyklių, Klientas turi pranešti Klubo darbuotojams.

3.1.5. Prieš naudojantis įranga, susipažinti su saugaus naudojimosi taisyklėmis. Esant neaiškumams, juos išspręsti pasiklausus vieno iš Klubo darbuotojų.

3.1.6. Patyrus traumą ar blogai pasijutus, Klientas turi nedelsiant informuoti Klubo darbuotojus.

3.1.7. Įėjus į Klubo patalpą nusiauti batus ir palikti juos tam skirtose spintelėse; lauko rūbus pakabinti ant pakabų.

3.1.8. Turint sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų Klientui ar kitiems Klubo nariams, pranešti apie tai Klubo darbuotojams.

3.1.9. Klientas, pasirenkant paslaugas, turi atsižvelgti į savo fizinę būklę bei įvertinti rizikas. Klubas neatsako už Kliento patirtas traumas. Taip pat Klientas turi suderinti fizinį krūvį pagal jam tinkantį sunkumo laipsnį. Klubas neatsako už Kliento būklės pablogėjimą Klientui.

3.1.10. Visa atsakomybė dėl Kliento patirtų traumų, nelaimingų atsitikimų ar kitų sužalojimų tenka Klientui, nebent ši žala atsirado dėl Klubo ar jo darbuotojų kaltės.

3.2.Klientas šiuo patvirtinta, kad yra informuotas, kad Klube draudžiama:

3.2.1. Sportuoti jeigu Jums įsodintas širdies stimuliatorius, defribiliatorius ar koks kitas metalinis implantas ar elektroninis prietaisas. Jeigu sergate širdies ligomis. Jeigu Jums buvo diagnozuota epilepsija. Jeigu esate nėščia,nes nėra ištirtas raumenų stimuliaciajos poveikis nėščiosioms;

3.2.2. Lankytis Klube sergant ar jaučiantis prastai;

3.2.3. Sportuoti apsvaigus nuo alkoholio ar kitų medžiagų;

 

  1. NARYSTĖS PRADŽIA, PABAIGA, NUTRAUKIMAS

4.1.Naudotis Klubo paslaugomis Klientas gali tik sumokėjęs už paslaugas ir sudaręs sutartį kaip nurodyta šiose Taisyklėse. Paslaugų tipai ir kainos yra išsamiai nurodyti Svetainėje.

4.2.Sportuoti gali asmenys tik sulaukę 18 metų.

4.3.Narystė perkama asmeniniam naudojimui ir negali būti perduota kitam asmeniui.

4.4.Narystė pradeda galioti pirkimo dieną, Svetainėje nurodytam laikotarpiui.

4.5.Norėdamas naudotis paslaugomis, Klientas privalo rezervuoti treniruotes Svetainėje (adresu www.efit.lt), el.paštu arba telefonu. Vieta yra laikoma rezervuota tik patvirtinus tai Klientui vienu iš šių būdu: per Svetainės paskyrą, el.paštu arba telefonu.

4.6.Jūsų Narystė automatiškai pratęsiama, jai taikomam narystės stabdymo periodui. T.y. Norint laikinai stabdyti narystę, Jums  atskirai informuoti Klubo nereikia. Išnaudoti į narystę įeinantį treniruočių skaičių, galėsite narystės galiojimo periodu, bei kaip tinklalapyje www.efit.lt skelbiama  narystei taikomu stabdymo laiku kuris pridedamas prie narystės galiojimo termino.

4.7.Norėdamas nutraukti abonementą, Klientas privalo apie tai informuoti Bendrovę likus 30 dienų iki norimos nutraukimo dienos. Narystės mokestis, kurį privalo sumokėti Klientas, bus apskaičiuojamas proporcingai klientui apmokant už jam suteiktas nuolaidas. T.y. Nutraukus narystę, jam už turėtas treniruotes bus skaičiuojama pilna treniruotės kaina t.y. 30 EUR. Jei kliento sumokėta suma nepadengia, suteiktų nuolaidų sumos, klientas įsipareigoja apmokėti skirtumą už jam suteiktas papildomas nuolaidas iki pilno atsiskaitymo ir narystės nutraukimo dienos.  

4.8.Pasibaigus narystės terminui, bet kokie likę Kliento treniruočių kreditai nustoja galioti.

4.9.Klientas į rezervuotą treniruotę privalo atvykti laiku. Pinigai už praleistą užsiėmimą nėra Klientui grąžinami.

4.10. Klientui pavėlavus 15min ir daugiau, treneris turi teisę nevesti treniruotės ir laikyti treniruotę ivykusią.

4.11. Jei Klientas nesilaiko Taisyklių, Bendrovė pasilieka teisę nutraukti Kliento narystę ir panaikintį visus kreditus. Šiuo atveju, pinigai Klientui negrąžinami.

 

  1. IŠANKSTINĖ REZERVACIJA

5.1.Klientui negalint dalyvauti užsiėmime, jis privalo jį atšaukti bent 12 valandų iki treniruotės pradžios. Nespėjus to padaryti, pinigai už užsiėmimą negrąžinami, o treniruotė yra laikoma išnaudota.

5.2.Bendrovė turi teisę atšaukti ar perkelti treniruotę, apie tai pranešus Klientui bent 6 valandas iki užsiėmimo pradžios.

  1. ATSAKOMYBĖ

6.1.Bendrovė neatsako už patirtus nepatogumus ir neatlygina jokios galinčios kilti žalos, jeigu dėl nenumatytų priežasčių tenka pakeisti trenerį, vedantį treniruotę, arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo informuoti.

6.2.Bendrovė neatsako už rūbinėje, persirengimo spintelėse ar kitose vietose paliktų daiktų saugumą bei nekompensuos jokių Kliento patirtų nuostolių vagystės atveju.

6.3. Bendrovė neatlygina Klientui dėl Bendrovės teikiamų paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Bendrovės ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Bendrovė ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš  Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant jo lydimus nepilnamečius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų, Taisyklių, Bendrovės personalo nurodymų.

6.4.Jeigu Klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją medicinos pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai medicinos pagalbai arba atvykus greitajai medicinos pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas atsako už visą dėl to patirtą žalą.

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.

7.2.Bendrovė turi teisę be atskiro išankstinio Kliento sutikimo, informavus Klientą raštu, perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, bet kuriam trečiajam asmeniui, jeigu teisių ir pareigų perleidimo metu nesumažinamos šiomis Taisyklėmis Klientui suteikiamos teisės.

7.3.Keičiantis Bendrovės paslaugoms ar (ir) jų teikimui, Bendrovė turi teisę keisti ir atnaujinti Taisykles.

Bendrovei atlikus esminius šių Taisyklių pakeitimus, Bendrovė informuos Jus elektroniniu paštu bei paskelbs pranešimą Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje ir taikomi tik tiems užsakymams, kuriuos Jūs atliekate po Taisyklių pakeitimo.

 

Taisyklės priimtos: 2023 m. liepos 21 d.

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2023 m. liepos 21 d